ถาคุณหยุดบริโภคอาหารประเภทที่มีนํ้าตาลสูง ผลไมรสหวาน ของคบเคี้ยว อาหารจำพวกแปงลงไป แล้วหันมาทานขาวและธัญพืชแลวการออกกําลังกาย 30 นาทีทุกวัน ภายหลังจากการออกกำลังกาย 12-48 ชม. ร่างกายของคุณจะเผาผลาญไขมันและโปรตีนจะช่วยสรางกลามเนื้อใหมให้กับคุณ


ในบทความนี้เราจะแนะนําวิธีงายๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นฮอรโมนในการเผาผลาญไขมันของคุณ

3 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากนี้ ช่วยในกระบวนการเผา ผลาญไขมัน: 

ขั้นตอนที่ 1 หยุดสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวานทั้งหมด และทานผักที่ไม่แป้งให้มากขึ้น

- คุณควรบริโภคผักที่ปราศจากแป้งให้มากขึ้น 

- ควรกินผลไม้สดเทานั้น เชน แอปเปล

- ไม่ทานขนมหวานลูกกวาดทุกชนิด (ยกเว้นผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น หญาหวานและนํ้าผึ้ง) 

- ไมทานคุกกี้ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มแอลกอฮอล อาหารแปรรูปที่มีนํ้าตาล ทั้งหมด 

อาจจะดูเหมือนยากมากสําหรับคุณ จริงอยู่รางกายได้รับพลังงานและแคลอรี่จากคารโบไฮเดรตแต่มันจะไมเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่มีอยู่เลย

ขั้นตอนที่ 2: กินถั่วและผักมากๆ 

- ควรมีสีเขียวเพิ่มเข้าไปในมื้อเชาของคุณ (ปลานึ่งหรือน้ำผักเป็นดี)

- สําหรับมื้อกลางวันและมื้อคํ่า คุณควรมีสลัด

- พยายามงดกินโปรตีนจากสัตวทั้งหมดและแทนดวยพืชตระกูลถั่ว อ
- คุณควรใชน้ำมันมะพราวแทนเนย หรือใช้นํ้ามันดอกทานตะวันหรือน้ำมันมะกอกก็ได้อ
- คอยๆลดคารโบไฮเดรตลง เชน กินขาวและธัญพืชชนิดอื่น ๆ อย่างละครึ่งต่อหนึ่งถ้วย

ขั้นตอนที่ 3: ติดตารางเวลาการรับประทานอาหารและลดปริมาณการทานให้น้อยลง 

- หลังจาก 19:00 น.งดทานอาหารทุกชนิด แม้แต่ผลไม้

- ระหวางมื้ออาหาร คุณควรดื่มนํ้ามะนาวหรือชาสมุนไพรเพียงอยางเดียว

- กินอาหาร 3 มื้อ ให้มีปริมาณที่ลดลง หรือ ลดลงเหลือแค่ 2 มื้อ กินเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มการออกกำลังกานและดื่มน้ำผลไม้เพื่อลดนํ้าหนักอ
- เริ่มด้วยการออกกําลังกาย วิ่ง การเดิน หรือ ขี่จักรยานเปน เวลา 10 นาทีทุกวัน หลังจากนั้นให้บวกเพิ่มอีก 5 นาที

- ดื่มนํ้าผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อลดนํ้าหนัก

- หากคุณไม่สามารถทําแบบฝกหัดนี้ได้ทุกวัน คุณควรทํานํ้าผลไม้ง่ายๆ ดื่มเพียงสองมื้อตอวัน

Share To:

Post A Comment: